Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. P&R: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “P&R Holding B.V.”, gevestigd aan de Ettensebaan 17b te (4812 XA) Breda, alsmede alle aan P&R Holding B.V. gelieerde ondernemingen, en/of vennootschappen;
 2. Wederpartij: koper/verkoper en/of opdrachtgever/opdrachtnemer van P&R;
 3. Overeenkomst: de tussen P&R en Wederpartij tot stand gekomen overeenkomst.
 • Werkingssfeer
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van de zijde van P&R en Wederpartij, alsook op alle Overeenkomsten tussen P&R en Wederpartij, waarbij de toepasselijkheid van eventuele door Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitgesloten.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk, indien dit in de Overeenkomst schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met P&R waarbij voor de uitvoering door P&R derden worden ingeschakeld.
 3. De nietig- en/of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tast de rechtsgeldigheid van de overige niet nietige of vernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen zullen op dat moment overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 • Tot stand komen van Overeenkomsten
 1. Elk aanbod, in welke vorm dan ook door P&R gedaan, is steeds in elk opzicht vrijblijvend en kan binnen vijf werkdagen, na acceptatie door Wederpartij, door P&R worden herroepen. Elk aanbod vervalt nadat 14 dagen zijn verstreken na dagtekening van het aanbod en het aanbod niet ondubbelzinnig door Wederpartij aanvaard is. Mondelinge aanbiedingen gedaan door P&R, zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door P&R zijn bevestigd.
 2. Indien de aanvaarding door Wederpartij afwijkt van het aanbod van P&R komt pas een Overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging door P&R.
 3. Aan mogelijke typ- en/of drukfouten in aanbiedingen zijdens P&R kunnen geen rechten worden ontleend door Wederpartij en/of derden.
 4. Elke aanvaarding door P&R van een aanbod van Wederpartij geschiedt schriftelijk, zodat bij gebreke van een schriftelijke aanvaarding geen Overeenkomst tot stand komt, behoudens de situatie dat ten gevolge van een storende omstandigheid Wederpartij de schriftelijke aanvaarding niet heeft ontvangen, dan wel P&R feitelijk aanvang heeft genomen met uitvoering van de Overeenkomst en dit voor Wederpartij kenbaar is c.q. behoorde te zijn.
 5. Bij verkoop uit magazijnvoorraad, treedt de factuur in de plaats van de schriftelijke bevestiging zijdens P&R.
 6. Bij het verrichten van een dienst door P&R overeenkomstig artikel 5 van deze algemene voorwaarden, treedt de orderbon en/of het opleverrapport in de plaats van een schriftelijke bevestiging.
 • Prijzen en betaling
 1. De in het door P&R gedane aanbod genoemde prijzen zijn exclusief Omzetbelasting, in- en uitvoerrechten, belastingen, verzekeringen en overige kosten, die P&R moet maken om de Overeenkomst uit te voeren, tenzij anders schriftelijk is vermeld.
 2. P&R is gerechtigd de overeengekomen prijzen eenzijdig te wijzigen, indien deze wijziging het gevolg is van bepaalde kostenbepalende factoren, van welke aard dan ook, die bij de totstandkoming van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren en indien deze factoren niet toerekenbaar zijn aan P&R.
 3. Betaling dient te geschieden in euro’s binnen dertig (30) dagen, dan wel een op de factuur vermelde termijn, op een door P&R aangewezen bankrekeningnummer.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op. Wederpartij is niet gerechtigd de door hem/haar verschuldigde bedragen aan P&R te verrekenen met (mogelijke) vorderingen van Wederpartij op P&R.
 5. Indien facturen binnen de gestelde termijn niet worden voldaan, is P&R gerechtigd een vertragingsrente in rekening te brengen van 1,5% over het openstaande factuurbedrag per maand, waar bij een deel van een maand voor de rente heeft te gelden als een gehele maand.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Wederpartij of indien Wederpartij anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkingsbevoegdheid over (een deel) van diens vermogen verliest, zijn de vorderingen van P&R op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien bij P&R twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Wederpartij, is P&R bevoegd de Overeenkomst te ontbinden door enkele mededeling daarvan aan Wederpartij, zonder enig bedrag aan schadevergoeding verschuldigd te zijn, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, totdat zekerheid wordt gesteld.
 8. P&R is gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten na het verstrijken van de betalingstermijn, zoals genoemd in artikel 4.3. van deze algemene voorwaarden en zolang de betaling van de factuur niet is geschied.
 9. Indien P&R door niet betaling van Wederpartij gedwongen wordt maatregelen te nemen, teneinde alsnog betaling te bewerkstelligen, zijn de daarmee samenhangende buitengerechtelijke kosten voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het achterstallige factuurbedrag, vermeerderd met wettelijke (handels)rente, waarbij een minimum van € 125,- geldt.
 10. P&R is gerechtigd vorderingen van de Wederpartij op P&R aan Wederpartij te verrekenen met vorderingen die P&R heeft op Wederpartij.
 11. Betaling van een bepaalde geldsom strekt in de eerste plaats tot betaling van de kosten, vervolgens ter betaling van de reeds verschenen rente en tenslotte ter betaling van de hoofd­som en de lopende rente, ongeacht of bij de betaling door Wederpartij andere aanwijzingen worden gegeven.
 12. Wordt de uitvoering van de overeengekomen prestatie onmogelijk, doordat de zaak waarop of waaraan de prestatie moet worden uitgevoerd, tenietgaat of verloren raakt, dan wel P&R anderszins niet meer de gelegenheid kan worden geboden het werk tot stand te brengen, is P&R gerechtigd tot een evenredig deel van de vastgestelde prijs op grond van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten.
 13. De prijzen gehanteerd door Wederpartij worden geacht inclusief Omzetbelasting en andere verplicht/noodzakelijk te maken kosten te zijn, waaronder kosten voor levering en installatie, tenzij vooraf expliciet schriftelijk anders is vermeld.
 14. Tenzij vooraf schriftelijk door Wederpartij anders is aangegeven, dient betaling van de factuur van Wederpartij te geschieden binnen dertig (30) dagen na ontvangst door P&R van de factuur.
 15. Indien de uitvoering van de Overeenkomst zijdens Wederpartij niet beantwoordt aan de

Overeenkomst, dan wel indien Wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichting uit de Overeenkomst, is P&R gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten.

 • Diensten P&R
 1. P&R zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan P&R opgedragen taak mag worden verwacht.
 2. De door P&R en Wederpartij overeengekomen termijnen met betrekking tot de door P&R te verrichten werkzaamheden en te leveren zaken zijn slechts indicatief en nimmer bedoeld als een verval- of fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Wederpartij zal P&R steeds de gelegenheid geven om het werk naar behoren uit te voeren, waaronder het aanleveren van door P&R gevraagde informatie.
 4. Wordt de uitvoering van het werk tijdelijk onmogelijk gemaakt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd niet langer bereikbaar, beschikbaar of geschikt is, dan worden de daartoe door P&R gemaakte kosten vergoed, waaronder begrepen het uurloon van de reeds ingeplande werklieden.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zonder dat hieraan extra kosten verbonden zijn, is P&R gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig dienovereenkomstig aan te passen.
 6. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd op verzoek van Wederpartij en deze wijziging extra kosten met zich meebrengt voor P&R, dan heeft P&R recht op vergoeding van deze extra kosten. Dergelijke wijzigingen worden aangemerkt als meer- (en/of minder)werk.
 7. De verrichte dienst geldt als verricht in overeenstemming met de Overeenkomst, op het moment dat het opleverrapport door Wederpartij is ondertekend, dan wel op het moment dat P&R meldt dat de dienst is verricht en Wederpartij niet binnen acht (8) kalenderdagen schriftelijk meldt aan P&R dat hij de werkzaamheden niet aanvaardt, dan wel indien Wederpartij het werk feitelijk in gebruik neemt.
 • Levering goederen P&R
 1. Levering vindt plaats door beschikking stelling van de zaak aan Wederpartij op het adres van P&R aan de Ettensebaan 17b te (4812 XA) Breda. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat P&R deze ter beschikking stelt aan Opdrachtgever en Opdrachtgever de ontvangst accepteert.
 2. Opgegeven levertijden zijn als streeftijden te beschouwen en niet als fatale termijnen. Vertraging in de levering, voor zover binnen redelijke grenzen blijvend, geeft Wederpartij geen recht op opschorting van zijn/haar (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, ontbinding en/of vernietiging van de Overeenkomst, alsmede geen recht op schadevergoeding.
 3. Levering geschiedt op kosten van en voor risico van Wederpartij, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 4. Het transport, waaronder begrepen laden en lossen, heeft plaats voor risico van Wederpartij, ook indien goederen franco zijn verkocht.
 5. Wederpartij kan op een gebrek in de levering van een zaak geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen acht (8) kalenderdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij P&R heeft geklaagd.
 6. In het geval Wederpartij de goederen bij ontvangst gecontroleerd heeft, dan wel zelf aanpassingen heeft gedaan aan de goederen, kan Wederpartij op een gebrek in de levering van een zaak geen beroep meer doen
 7. Alle door P&R geleverde zaken blijven (uitsluitend) in eigendom van P&R tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van P&R op Wederpartij uit hoofde van de tussen partijen gesloten Overeenkomst (en/of overige overeenkomsten), alsmede de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door Wederpartij van deze of andere overeenkomst(en) zijn voldaan, met inbegrip van rente en kosten.
 • Inkoop
 1. Wederpartij levert de goederen conform “Delivered Duty Paid” (DDP), volgens Incoterms 2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).
 2. Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de (af)levering van goederen en/of verrichten van diensten uitsluitend op werkdagen tijdens de openingsuren van P&R, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Wederpartij dient zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen.
 3. Indien de geleverde goederen of verrichte diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst naar het oordeel van P&R, is Wederpartij gehouden de geleverde goederen op zijn/haar kosten op te (laten) halen bij P&R, dan wel de werkzaamheden op zijn/haar kosten ongedaan te maken.
 4. Geleverde goederen en verrichtte diensten worden geacht te zijn geleverd/verricht overeenkomstig de Overeenkomst, wanneer deze in gebruik zijn genomen door P&R, dan wel P&R schriftelijk akkoord heeft gegeven voor de juiste levering van het goed c.q. verrichting van de dienst.
 5. Wederpartij verleent tenminste een garantie voor de goederen en diensten van twaalf (12) maanden vanaf het moment dat P&R de goederen/dienst(en) heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van Wederpartij.
 6. De eigendom van de geleverde goederen gaat over op het moment van (af)levering. Het risico gaat over op P&R na (schriftelijke) acceptatie door P&R.
 7. Termijnen voor het verrichten van diensten en de levering van goederen zijn fatale termijnen ex artikel 6:83 sub a Burgerlijk Wetboek.
 • Overmacht
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn de verplichtingen na te komen. Werkstakingen door (onder)aannemers of personeel van partijen worden daaronder begrepen.
 3. Zodra het voor partijen blijvend onmogelijk is zijn/haar verplichtingen na te komen door het bestaan van de overmacht situatie, of zodra de overmacht situatie langer dan zes weken aanhoudt of zal aanhouden, heeft iedere partij het recht de Overeenkomst te ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen, zonder dat de andere partij schadevergoeding is verschuldigd.
 4. Voor zover P&R ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, of deze zal kunnen nakomen, is P&R gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte, separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 • Einde van de Overeenkomst

P&R kan de Overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke ingang beëindigen, onverminderd de overige rechten van P&R op grond van wettelijke bepalingen, indien:

 1. Wederpartij is opgehouden te bestaan of ontbonden, in een andere rechtsvorm is omgezet, juridisch gefuseerd of juridisch gesplitst is;
 2. het bedrijf van Wederpartij is beëindigd of de onderneming van Wederpartij is overgedragen aan een derde, dan wel sprake is van een wijziging van eigenaar, aandeelhouders of directie binnen de Wederpartij (“change of control”);
 3. op één of meerdere aandelen van Opdrachtgever in het kapitaal van een vennootschap enig beperkt recht of beslag komt te rusten en dat recht of beslag wordt niet binnen 30 (dertig) dagen opgeheven;
 4. Wederpartij in staat van faillissement is verklaard, aan hem/haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend, door beslaglegging, door ondercuratelestelling of anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkings-bevoegdheid over diens vermogen verliest, één en ander ongeacht of de desbetreffende rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden, of Opdrachtgever buiten faillissement of schuldeisers een akkoord heeft aangeboden.
 • Aansprakelijkheid
 1. P&R is enkel aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in geleverde prestatie, indien dit gebrek uiterlijk binnen acht (8) kalenderdagen na (op)levering is gemeld door Wederpartij aan P&R en pas nadat aan P&R een mogelijkheid en termijn tot herstel is geboden, binnen welke termijn P&R niet tot herstel is overgegaan. Na acht (8) dagen na (op)levering is P&R niet langer aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de geleverde prestatie.
 2. P&R is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door derden als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens P&R.
 3. Voor zover P&R aansprakelijk is voor schade, dan betreft dit enkel directe schade en is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van P&R te verstrekken uitkering.
 4. P&R is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de door Wederpartij verstrekte informatie.
 • Vrijwaring
 1. Wederpartij vrijwaart P&R voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan P&R toerekenbaar is.
 2. Indien P&R uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Wederpartij gehouden P&R, zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem/haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is P&R zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van P&R en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Wederpartij.
 • Toepasselijk recht en geschilbeslechting
  1. Op Overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Het Weens koopverdrag (CISG) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
  3. Alle geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter, door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda worden beslecht.

Afgezien van het vorige lid, behoudt P&R zich het recht voor om Wederpartij te dagen voor de bevoegde rechterlijke instantie van de woon- of vestigingsplaats